You have no favourite yet

รายการของคุณว่างเปล่า

เมื่อคลิก จะเป็นการทำเครื่องหมายเนื้อหานี้ให้เป็นรายการโปรดสำหรับเส้นทางของคุณ

เริ่มค้นหา

นโยบายเพื่อความยั่งยืน

 

ความมุ่งมั่นด้านความยั่งยืนและความรับผิดชอบที่องค์กรมีต่อสังคมของเซ็นทาราช่วยให้บริษัทของเราก้าวสู่ความสำเร็จที่ดียิ่งขึ้นและมีความหมายมากกว่าเดิม โดยเป็นความสำเร็จที่แหล่งทรัพยากรได้รับการเอาใจใส่ ชุมชนต่างๆ ได้รับโอกาสและความช่วยเหลือ และมีโอกาสทางอาชีพและการจ้างงานมากมายสำหรับคนรุ่นหลัง

พื้นฐานความมุ่งมั่นของเรานี้หยั่งรากลึกลงไปในวัฒนธรรมไทย เรายังตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญด้วยว่า ความเข้มแข็งของชุมชนและการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมที่เราอาศัยอยู่ด้วยความรับผิดชอบนั้นจะส่งผลดีต่อธุรกิจของเราได้ และย่อมทำให้จุดหมายปลายทางที่เราให้บริการเกิดความเฟื่องฟูและความมั่นคงตามมา


วิสัยทัศน์ของเรา

เราตั้งปณิธานว่าจะดำเนินธุรกิจของเราอย่างมีจริยธรรมและยั่งยืนอย่างเสมอต้นเสมอปลายทั่วทุกระดับธุรกิจ และมุ่งมั่นที่จะนำแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืนมาใช้กับการบริการในโรงแรมของเราทุกแห่ง พร้อมทั้งมอบบริการชั้นเยี่ยมให้แก่แขกของเรา


ภารกิจด้านความยั่งยืน

เรายึดมั่นในการดำเนินธุรกิจของเราให้ได้มาตรฐานระดับสูง ไม่ว่าจะเป็นด้านจริยธรรม สังคม และการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งให้บริการต้อนรับแสนพิเศษตามแบบฉบับชาวไทย เราหมายมั่นที่จะเชิญชวนให้ผู้มีส่วนร่วมของเราใช้หลักการนี้เช่นเดียวกัน และเราก็มุ่งมั่นตั้งใจที่จะเลือกผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งในที่สุดแล้วจะช่วยให้เราสามารถสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนให้แก่ผลิตภัณฑ์และบริการของเราได้มากขึ้นไปอีก และเราขอให้คำมั่นสัญญาว่า พนักงานของเราจะได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีการให้เกียรติซึ่งกันและกัน ปลอดภัย และเอื้อต่อการมีสุขภาพดี


นโยบายงดรับของขวัญ

เซ็นทารามุ่งมั่นที่จะสร้างการเติบโตและความสำเร็จที่ยั่งยืนตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งตระหนักถึงการรับผิดชอบต่อสังคมและการยึดถือนโยบายต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ด้วยเหตุนี้ เราจึงใคร่ขอให้คุณงดเว้นการให้ของขวัญหรือของสมนาคุณอื่นๆ แก่บุคลากรของบริษัท

อย่างไรก็ดี ผู้บริหารและพนักงานของเราทุกคนล้วนยินดีที่ได้รับน้ำใจไมตรีจากคุณเสมอ เราพร้อมปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและจริงใจต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม เพื่อให้ความสัมพันธ์ทางธุรกิจของเรายั่งยืน

 

โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราได้ระบุและกำหนดวัตถุประสงค์ที่สำคัญ 7 ประการขึ้นมาเพื่อให้เราประสบผลสัมฤทธิ์ในด้านความยั่งยืน

 • ชุมชน: เราจะช่วยเหลือและสนับสนุนชุมชนในท้องถิ่นที่เราประกอบธุรกิจผ่านโครงการรักษาสิ่งแวดล้อมและช่วยเหลือสังคมที่เราเป็นผู้ขับเคลื่อน

 • เทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม: เราจะอุทิศทรัพยากรของเราไปกับการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ มาปรับใช้ในการบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นผลดีต่อธุรกิจในเชิงพาณิชย์

 • สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ: เรายึดมั่นในแนวทางปฏิบัติเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการปฏิบัติงานที่สำคัญในด้านต่างๆ ต่อไปนี้
  • ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยการรักษาประสิทธิภาพ การอนุรักษ์ และการจัดการพลังงาน
  • ลดการใช้น้ำด้วยการจัดการทรัพยากรน้ำจืด
  • อนุรักษ์ระบบนิเวศภายในรีสอร์ทและในชุมชนท้องถิ่นที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง
  • ยกประเด็นปัญหาทางสังคมและวัฒนธรรมด้วยการมีส่วนร่วมและการช่วยเหลือชุมชนในท้องถิ่น
  • ปกป้องคุณภาพของอากาศทั้งภายในและภายนอกอาคารของเรา รวมถึงควบคุมมลภาวะทางเสียง
  • บำบัดน้ำเสียเพื่อหลีกเลี่ยงการปล่อยมลพิษ
  • บำบัดสารที่เป็นอันตรายด้วยวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 • ความร่วมมือ: เรายึดมั่นในการทำงานร่วมกับองค์กรและหน่วยงานของรัฐ ตลอดจนสมาคมธุรกิจท้องถิ่น รวมถึงซัพพลายเออร์ของเราเพื่อช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายได้สำเร็จ

 • ผลิตภัณฑ์: เราเลือกวัสดุและผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ในองค์กรของเราด้วยความใส่ใจและรอบคอบ วัสดุที่ใช้ต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น สามารถเสื่อมสลายได้ด้วยกระบวนการทางชีวภาพและไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ต้องไม่เป็นวัสดุที่ปล่อยสารซีเอฟซีที่เป็นอันตราย หรือมีลักษณะเป็นพิษ

 • การศึกษา: เรายึดมั่นในภารกิจการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่พนักงานของเรา รวมถึงสร้างความตระหนักรู้ในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมแก่พนักงานและแขกของเรา ตลอดจนอธิบายว่าพวกเขาสามารถมีบทบาทในโปรแกรมนี้ได้อย่างไร

 • การนำกลับมาใช้ใหม่: เรายึดมั่นในการทำให้เกิดของเสียให้น้อยที่สุดด้วยการลด ใช้ซ้ำ และนำผลิตภัณฑ์ต่างๆ กลับมาใช้ใหม่

รางวัลของเรา

GSTC Vireo Sustainability Award

Travel + Leisure Luxury Awards Asia Pacific

Brand Finance

IAA Award

Kincentric Best Employer 2023

รางวัลหุ้นยั่งยืน (THSI)​ 2020

รางวัลหอเกียรติยศสุดยอดแบรนด์องค์กรไทย 2019

รางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม - SET Awards 2019

รางวัล ESG100:2019 (สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล)

Group Partner Excellence Award from Trip.com